Make your own free website on Tripod.com

  

דורית אפרתי

    

doritT.jpgדורית אפרתי, ילידת בולגריה, תושבת רעננה סבתא ל - 6 נכדים. דורית פרשה מעבודתה במערכת החינוך ומשיצאה לגימלאות החלה לפסל. דורית מפסלת במסגרת סדנאת עבודה ברעננה, מפסלת
.בחימר, לרוב דמויות