Make your own free website on Tripod.com
hiel.gif

חי"ל - חיים לשנים

חי"ל הוא פרויקט לקידום בריאות בקהילה המופעל על ידי מתנדבי העמותה למען הקשיש ברעננה, שהוכשרו במיוחד. הפרויקט מבוצע על ידי העמותה למען הקשיש ואשל ,שהיא האגודה לתכנון ופיתוח שרותים למען הזקן
. בישראל, ובסיוע עירית רעננה
: במסגרת הפרויקט מבוצעים ע"י המתנדבים הפרויקטים הבאים
- קהילה בטוחה
מטרת התכנית למנוע ולצמצם את מספר הנפילות החוזרות בקרב
.+ האוכלוסייה המבוגרת, 65

- בדיקות סינון/אבחון מוקדם
. בדיקות ראיה, שמיעה ושווי משקל שמטרתן גילוי מוקדם של בעיות
. ועזרה בפתרונן

מוקד לזכויות החולה - לאחרונה מופעל במסגרת חי"ל מוקד משותף
. לעירית רעננה ולאגודה לזכויות החולה

המוקד מאויש
ביום א' בין השעות 1000-1200
וביום ד' בין השעות 1600-1800
טלפון המוקד 7446163-09

, המתנדבות במוקד מטפלות בפניות הנוגעות בפגיעה בפרטיות, טופס 17
.' הזכות לטיפול נאות, טיפול תרופתי, קבלת רשומה רפואית וכו
מתנדבים המעונינים להצטרף לפרוייקטים מוזמנים לפנות אל רכזת חי"ל בטלפון 7729320-09

חזור לדף הראשי