Make your own free website on Tripod.com

החומה הגדולה בסין
השליט הראשון של סין משושלת צ'יו סאי הונג התחיל בבנית החומה בשנת 221 לפני הספירה. באותה שנה החל גם לבנות את אחוזת הקבר שלו באמצעות 700 אלף פועלים, עבודה שנמשכה 34 שנים. באחוזת
הקבר התגלו באמצע שנות ה- 70 של המאה העשרים 7000 פסלי טרה
. קוטה של לוחמים שנועדו לשמור על הקבר
אורכה של החומה הסינית 4500 מיל והאתר מאפשר לעקוב צעד צעד
.אחרי שלבי הבניה והשושלות שנטלו חלק במשימה
.החומה הגדולה בסין נראת גם מהחלל